نحوه استفاده از کارت تلفن دبی کال

پس از خرید کارت و دریافت اطلاعات
1- اطلاعات حاوی کد رمز و تلفن دسترسی می باشد
2- با شماره تلفن 0219712123 تماس بگیرید
3- تلفن به صورت خودکار پاسخگو شما خواهد بود
4- رمز کارت را وارد نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید
5- شماره مقصد را بدون 00 شماره گیری نمایید و در پایان کلید # را فشار دهید
6- مدت زمان داخل کارت اعلام می شود و تماس شما برقرار می گردد.
شماره تلفن پشتیبانی: 02123580580